Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 30 juni 2022

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.2

  Besluit

  De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het collegevoorstel:

  1. Kennis te nemen van de Concept Jaarstukken 2021 van de Vervoerregio Amsterdam;
  2. In te stemmen met de zienswijze brief Concept Jaarstukken 2021 en het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam te informeren via de bij dit besluit bijgevoegde zienswijze brief
 6. 4.3

  Besluit

  De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het collegevoorstel:

  1. De Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet gemeente Landsmeer 2015 in te trekken en de verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen
  2. De verordeningen met terug werkende kracht, per 1 april 2022, in te trekken en vast te stellen.
 7. 4.4

 8. 4.5

  Besluit

  De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het collegevoorstel:
  Voorgesteld besluit:

  1. Het resultaat van de Berap 1-2022 vast te stellen op € 19.000 positief
  2. De Berap 1-2022 vaststellen
 9. 5
  BESPREEKSTUKKEN
 10. 5.1

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  CDA (1), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2)
  tegen
  D66 (3), PvdA (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 2.567.871 voordelig
  2. conform voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget in 2022 weer beschikbaar te stellen voor een
   bedrag van € 358.222
  3. conform het voorstel instellen van een onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen van € 1.308.241
  4. het restant ad € 901.408 toe te voegen aan de algemene reserve

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  1. het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 2.217.768 voordelig
  2. conform voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget in 2022 weer beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 358.222
  3. conform het voorstel instellen van een onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen van € 1.308.241
  4. het restant ad € 551.305 toe te voegen aan de algemene reserve
 11. 5.1.1

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  D66 (3), PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (1), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2)
 12. 5.1.2

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  D66 (3), PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (1), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2)
 13. 5.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)
 14. 5.2.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken van het recreatieschap Twiske-Waterland over het jaar
  2021;
  2. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting
  2023 zoals hieronder verwoord:
  “Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
  Op 14 april 2022 ontvingen wij de financiële stukken van het recreatieschap TwiskeWaterland met daarbij het verzoek om een zienswijze af te geven. De stukken zijn
  behandeld in onze raadsvergadering van 30 juni 2022.
  De gemeenteraad neemt kennis van de jaarstukken 2021 en heeft geen opmerkingen over
  de begrotingswijziging 2022.
  Ten aanzien van de programmabegroting 2023 merkt de gemeenteraad het volgende op. In
  de inleiding op de programmabegroting geeft u aan op welke wijze u met de zienswijzen op
  de kadernota 2023 bent omgegaan. De gemeenteraad van Landsmeer steunt de keuzes die
  in de begroting zijn verwerkt dat bevordering van de biodiversiteit als primair strategisch
  hoofddoel is genoteerd en dat de loon- en prijsindexatie ten laste van de reserve is
  gebracht.
  U stelt daarnaast terecht dat een van de belangrijke externe invloeden waarop al in 2023
  moet worden geanticipeerd, de mate van acceptatie van evenementen in het Natura2000-
  gebied is. De uitwerking van dit risico is gebaseerd op de risico-inventarisatie 2022, die
  dateert van eind 2021, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de begroting.
  Wij constateren dat de begroting in 2023 sluit met een batig saldo van € 120.769.
  In het overzicht van baten en lasten (in de tabel op pagina 40 van de programmabegroting)
  zien wij dat er € 167.000 aan baten wordt geraamd voor 2023 en volgende jaren op het
  taakveld 5.3 ‘cultuurpresentatie, -productie en -participatie’, waaronder de eerder
  aangehaalde evenementen vallen. Bij de beschrijving van de programma’s lezen wij onder
  programma 2 (op pagina 11) dat voor dit taakveld uitgegaan wordt van slechts één
  evenement groter dan 5.000 bezoekers, namelijk het Lentekabinet. Dit is in lijn met het
  bekende voornemen van de organisatoren van Welcome to the Future (WTTF) om dit
  festival in 2022 voor de laatste keer (in de huidige grootschalige vorm) te organiseren.
  De gemeenteraad vraagt zich af of de geraamde inkomsten ad € 167.000 voor 2023 en
  volgende jaren terecht zijn opgenomen in de huidige programmabegroting. Uit de
  jaarstukken 2021 kan de raad namelijk opmaken dat de gederfde inkomsten in 2021
  vanwege het niet plaatsvinden van beide genoemde grootschalige evenementen € 157.775
  bedragen. Wanneer bekend is dat een van beide evenementen (WTTF) wegvalt vanaf 2023
  en het andere (Lentekabinet) onderhevig is aan de door het bestuur geschetste externe
  invloeden, is het dan wel opportuun en correct om voor 2023 en volgende jaren van de
  begrote inkomsten uit te gaan?
  De gemeenteraad is van mening dat dit niet het geval is en verzoekt het bestuur de baten
  (en lasten) van taakveld 5.3 onder programma 2 te heroverwegen en in lijn te brengen met
  de realiteit zoals die bekend is per juni 2022. En op basis daarvan het saldo van de
  programmabegroting 2023 eventueel bij te stellen.”
  3. Het Dagelijks Bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland middels een brief in kennis te
  stellen van de onder beslispunt 2 verwoorde zienswijze van de gemeenteraad van Landsmeer

 15. 5.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Instemmen met de zienswijze zoals verwoord in de bijgevoegde brief op de ,Jaarstukken 2021 van de Ge-meenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland, met daaraan toegevoegd: '(...) en de waardering uit te spreken voor het vele werk en de passie die u hebt laten zien bij de uitvoering van uw vak en een ieder die hieraan heeft meegewerkt een hart onder de riem te steken.'
 16. 5.3.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)
 17. 5.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Af te wijken van de financiële verordening 2017 en gedurende dit kalenderjaar geen
  perspectief nota vast te stellen.

 18. 5.4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)
 19. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)
 20. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)
 21. 7.C

 22. 8
  Vragenkwartier
 23. 9
  Motie Vreemd aan de agenda
 24. 10
  Afsluiten