Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Met ingang van januari 2021 schrijft een raadslid of fractievertegenwoordiger na elke raadsvergadering een column.

Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een door het college voorgesteld besluit.
Als een amendement door de meerderheid van de raad wordt aangenomen, neemt de raad aldus een van het voorstel afwijkend besluit.

Een motie is een formeel middel om invloed uit te oefenen op het beleid, waarmee elk raadslid een discussiepunt kan voorleggen aan de raadsvergadering.


Na het debat over het onderwerp wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het college van B&W.

De raadsleden hebben het recht (schriftelijk) vragen te stellen aan het college van B&W. Het college heeft een informatie- en inlichtingenplicht naar de raad. Het college geeft in principe antwoord binnen 30 dagen. De vragensteller kan na beantwoording in de raadsvergadering nadere inlichtingen vragen, na behandeling van de overige agenda-onderwerpen.

Voorafgaande aan een raads- of commissievergadering kunnen raadsleden en commissieleden technische vragen stellen ter verduidelijking van de voorliggende stukken. Deze vragen worden voor maandag 12:00 voorafgaand aan de vergadering ingediend en uiterlijk die donderdag 12:00 schriftelijk beantwoord.

Het college van B&W geeft gevraagd en ongevraagd informatie aan de raad in de vorm van een raadsinformatiebrief. Deze informatie valt onder de informatie- en inlichtingenplicht van het college.

Een verordening is te zien als een gemeentelijke wet. De raad stelt de verordening vast. Alle verordeningen die de raad sinds de verkiezingen van 16 maart 2022 aanneemt worden hieronder opgenomen. Overige verordeningen kunt u op de website van Landsmeer vinden.

Hier vindt u alle onderzoeksrapportages, jaarverslagen en jaarplannen van de Rekenkamer vanaf 2007.


Informatie over de leden van de Rekenkamer vindt u op de hoofdpagina van de website onder: bestuur en organisatie / adviesraden en commissies / Rekenkamer.

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad een wilsbesluit genomen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. De raad heeft de conclusie getrokken dat de gemeente Landsmeer niet zelfstandig kan blijven maar aansluiting zal gaan zoeken bij andere gemeenten. Sinds 2015 zijn er rapporten, verslagen van bijeenkomsten en brieven verschenen over de zoektocht naar de Bestuurlijke Toekomst van Landsmeer. De documenten die betrekking hebben op dit onderwerp vindt u in dit overzicht.

Hier vindt u als bijlage de op 14 februari 2023 gepresenteerde samenwerkingsagenda “Samen voor een stabiel bestuur en het debat terug in de raad”

Voorraad met agendapunten die nog niet zijn toegevoegd aan een agenda

Hier staan alle ingekomen stukken voor de gemeenteraad