Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 13 juli 2023

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

WEGENS STORING ZIJN ER GEEN VIDEOOPANAMES GEMAAKT VAN DEZE VERGADERING. ER ZIJN WEL AUDIO OPNAMES TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA ZODAT U DE VERGADERING WEL KUNT TERUGLUISTEREN.  


Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:07 - Ine van Brenk-Wietsma
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De agenda is vastgesteld

 3. 3
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. De Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkels Centrum Landsmeer 2019-2023 in te trekken; 
  2. De Verordening Gebruikers Bedrijveninvesteringszone Winkels Centrum Landsmeer 2024-2028 vast te stellen 
  3. De Verordening Pandeigenaren Bedrijveninvesteringszone Winkels Centrum Landsmeer 2024-2028 vast te stellen 
  4. In te stemmen met de uitvoering van een BIZ-draagvlakmeting onder de bijdrageplichtigen in het BIZgebied in Landsmeer. 
  5. Kennis te nemen van de Uitvoeringsovereenkomst Gebruikers Bedrijveninvesteringszone Winkels Centrum Landsmeer 2024-2028; 
  6. Kennis te nemen van de Uitvoeringsovereenkomst Pandeigenaren Bedrijveninvesteringszone Winkels Centrum Landsmeer 2024-2028; 
  7. Kennis te nemen van het Businessplan verlenging Gebruikers Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkels Centrumgebied Landsmeer; 
  8. Kennis te nemen van het Businessplan Pandeigenaren Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkels Centrumgebied Landsmeer.
 6. 4.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. Aan mevrouw ir. B. van Buiten en de heer ing. M. Heijmans ontslag te verlenen als leden van de Welstandscommissie Laag Holland per 1 april 2023, en hen te bedanken voor de bijdrage als leden van de welstandscommissie de afgelopen jaren.
  2. De heren ing. J. Twisk en ir. J. Mulder te benoemen als leden van de Welstandscommissie Laag Holland per 1 april 2023 tot 1 april 2026, met dien verstande dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet consequenties kan hebben voor de duur van het lidmaatschap.
 7. 4.C

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. Het geheimhoudingsprotocol 2021 in te trekken; 
  2. Het geheimhoudingsprotocol 2023 vast te stellen
 8. 4.D

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. Het geheimhoudingsprotocol 2021 in te trekken; 
  2. Het geheimhoudingsprotocol 2023 vast te stellen.
 9. 4.E

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente van Landsmeer 2022 als volgt te wijzigen:
  • Titel 2022 te wijzigen in 2023;
  • Datum vaststelling wijzigen in 29 juni 2023;
  • Artikel 14 lid 3 ter inzage beschikbaar stellen van stukken wijzigen naar:

  Als omtrent stukken op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, worden deze achter een slotje in het raadsinformatiesysteem geplaatst.

  • Artikel 40 Opheffing geheimhouding:
  1. Als de raad op grond van de artikelen 89 lid 4 of 23 lid 4 van de Gemeentewet geheimhouding heeft opgelegd en voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, als een orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.
  2. Een verplichting tot geheimhouding duurt voort totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd haar opheft. Indien de verplichting tot geheimhouding is opgelegd door een commissie, kan die verplichting tevens worden opgeheven door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
  3. Indien informatie ten aanzien waarvan een verplichting tot geheimhouding geldt aan de raad is verstrekt, duurt die verplichting in afwijking van het eerste lid voort totdat de raad haar opheft.
  • Artikel 55 Inwerkingtreding:
  1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Landsmeer, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 januari 2022 wordt ingetrokken.
  2. Het Reglement van Orde 2023 treedt in werking op de dag na bekendmaking
  • Artikel 56 Citeertitel

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement van Orde van de raad Landsmeer 2023”.
  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2023

 10. 5
  BESPREEKSTUKKEN
 11. 5.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 2.359.085 voordelig
  2. conform voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget in 2023 weer beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 464.000
  3. het instellen van een bestemmingsreserve 700 jaar Landsmeer, en vanuit het resultaat jaarrekening 2022 € 100.000 in deze reserve te storten
  4. het instellen van een bestemmingsreserve Visies en onderzoek, en vanuit het resultaat jaarrekening 2022 € 50.000 in deze reserve te storten
  5. het instellen van een bestemmingsreserve Ontheemden Oekraïne, en vanuit het resultaat jaarrekening 2022 € 457.000 in deze reserve te storten
  6. vanuit het resultaat jaarrekening 2022 een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van een boot voor de BOA’s
  7. het restant ad € 1.271.085 toe te voegen aan de algemene reserve

  Amendementen

  Titel
  Amendement-Extra geld voor cultuur-VVD & D66
  Amendement-GL-_Jaarrekening-Groenbudget
 12. 5.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. De verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Landsmeer 2010 in te trekken. 
  2. De verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Landsmeer 2023 vaststellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement-Fietsen toestaan op begraafplaatsen - Fractie van Brenk
 13. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld

 14. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is vastgesteld.

 15. 7.D

 16. 7.F

  Volgen in de raad van 20 juli 2023.

 17. 8
  Vragenkwartier
 18. 9
  Motie Vreemd aan de agenda
 19. 9.A

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  Positief Landsmeer (1)
  tegen
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De motie is verworpen

  Mevrouw Elfferich onthoudt zich van deelname en stemming bij dit agendapunt.

 20. 9.B

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Positief Landsmeer (1)
  tegen
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De motie is verworpen.

 21. 10
  Afsluiten