Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 30 november 2023

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/ en terugkijken op tv bij de Lokale Omroep Landsmeer op het Ziggo tv kanaal 45 en KPN tv-kanaal 1497. Op de dinsdag erna kunt u hier de vergaderingen terugkijken om 11.00 uur, 15.00 uur en 21.00 uur.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig: blijkens de presentieronde: 
  A. Verhoef, A. Damme, A.J. Bakker, A.S.A. La Fontaine, E.B. Knibbe, G.E.M. van Brenk-Wietsma, L. de Ridder, M. Elfferich, M. Greunsven, R.M.E. van Soest en S.J. Goede (vanaf agendapunt 4 aanwezig)  Afwezig met kennisgeving: 
  A.E.E.M Raymakers, G.D. Mulder-Damme, J. Leijenhorst, J.P. Schelling en M.J. Prins  De bevestiging van aanwezigheid is aangetekend door de griffier op de presentielijst; deze is ondertekend door de voorzitter en de griffier.


  Uitgenodigd: B.J. ten Have (aanwezig), J.M. van Boeijen (aanwezig), en N. Bonenkamp (aanwezig)

  00:05:23 - 00:06:47 - Léon de Lange
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  Aan het begin van de vergadering zijn vier hamerstukken aan de agenda toegevoegd.
  Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier binnengekomen.
  Er is een motie Vreemd aan de Dag ‘verduurzaming gevels’ ingediend door GroenLinks, D66 en CDA.
  Met deze wijziging wordt de agenda van de raad van 30 november 2023 vastgesteld.

  00:05:52 - 00:06:47 - Léon de Lange
  00:06:47 - 00:07:07 - André La Fontaine
  00:07:07 - 00:08:05 - Léon de Lange
 3. 3

  De heer L. Raymakers van Lijst Raymakers heeft aangegeven ontslag te nemen als raadslid. Overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet is de heer S.J. Goede benoemd tot raadslid als opvolger van de heer Raymakers. De gemeenteraad besluit over de toelating tot de raad op grond van de uitkomst van het onderzoek van de geloofsbrief van de heer Goede.


  De heer S.J. Goede (Lokaal Landsmeer) wordt beëdigd als raadslid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De heer L. Raymakers van Lijst Raymakers heeft aangegeven ontslag te nemen als raadslid. Overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet is de heer S.J. Goede benoemd tot raadslid als opvolger van de heer Raymakers. De gemeenteraad besluit over de toelating tot de raad op grond van de uitkomst van het onderzoek van de geloofsbrief van de heer Goede.


  De heer S.J. Goede (Lokaal Landsmeer) wordt toegelaten en beëdigd als raadslid.

  00:07:17 - 00:08:05 - Léon de Lange
  00:08:05 - 00:08:49 - Maartje Greunsven
  00:08:49 - 00:14:23 - Léon de Lange
  00:14:23 - 00:15:07 - Léon de Lange
 4. 4

  Besluit

  • Mevrouw Verhoef doet een mededeling namens LoLa, D66, CDA, GL en VVD over ambtelijke/bestuurlijke samenwerking met Oostzaan en Wormerland. De hele mededeling staat op Ibabs en zo ook op de website van de raad bij deze vergadering bij de mededelingen.
  • Mevrouw Elfferich feliciteert de fractie van Lokaal Landsmeer met de beëdiging van de heer Goede.
  • De heer Bakker meldt dat de Regionale Raadsleden Bijeenkomst van 29 november over het Integraal Zorgakkoord zeer de moeite waard was en roept alle fracties op om ook bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
  00:14:58 - 00:15:07 - Léon de Lange
  00:15:07 - 00:16:36 - Anneriek Verhoef
  00:16:36 - 00:16:42 - Léon de Lange
  00:16:42 - 00:17:05 - Mandy Elfferich
  00:17:05 - 00:17:09 - Léon de Lange
  00:17:09 - 00:17:48 - Alexander Bakker
  00:17:48 - 00:18:41 - Léon de Lange
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt unaniem en zonder beraadslaging en stemming in met het besluit:


  Besluit:

  1. Het verslag van de raadsvergadering van 9 november 2023 vast te stellen.


  De raad stemt unaniem en zonder beraadslaging en stemming in met het besluit:


  Besluit:

  1. Het verslag van de raadsvergadering van 19 oktober 2023 vast te stellen.


  Op verzoek van de heer La Fontaine wordt de besluitenlijst van 23 november 2023 in de vergadering van 21 december 2023 vastgesteld.

  00:18:04 - 00:18:41 - Léon de Lange
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt unaniem en zonder beraadslaging en stemming in met het besluit:


  Besluit:

  1. Om in te stemmen met de voorstellen ter afdoening van de ingekomen stukken, gepubliceerd tussen 12 oktober 2023 en 27 november 2023.


  Mevrouw Greunsven merkt op dat in het raadsvoorstel onder het kopje ‘voorstel’ de verkeerde data staan genoemd. Deze worden ambtshalve gewijzigd in de juiste data horende bij het raadsbesluit.

  00:18:26 - 00:18:41 - Léon de Lange
  00:18:41 - 00:18:58 - Maartje Greunsven
  00:18:58 - 00:19:07 - Léon de Lange
  00:19:07 - 00:19:11 - Maartje Greunsven
  00:19:11 - 00:19:31 - Léon de Lange
  00:19:31 - 00:19:58 - Alexander Bakker
  00:19:58 - 00:22:04 - Léon de Lange
 7. 6.I

  Bijlagen

 8. 6.J

 9. 7

  Besluit

  Er waren geen vragen voor het vragenkwartier.

  00:20:35 - 00:22:04 - Léon de Lange
 10. 8

  00:20:40 - 00:22:04 - Léon de Lange
 11. 8.A

  Als gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het noodzakelijk om ook de Gemeenschappelijke Regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland aan te passen. De wetgever heeft bepaald dat alle gemeenschappelijke regelingen uiterlijk 1 juli 2024 moeten voldoen aan de Wgr. Een deel van de wijzigingen betreft het overhevelen van financiële aspecten naar de Verordening financieel beheer van Recreatieschap Twiske-Waterland. De voorgestelde wijzigingen zijn in samenspraak met de 4 andere recreatieschappen van Recreatie Noord-Holland gemaakt.


  In september heeft de raad de adviezen overgenomen van de regionale werkgroep Verbonden Partijen over de aanpassingen van de gezamenlijke gemeenschappelijke regelingen. Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap en het opstellen en vaststellen van deze gezamenlijke adviezen verliepen parallel aan elkaar. Vandaar dat deze adviezen nu niet zijn meegenomen in dit raadsvoorstel. De regionale werkgroep koppelt de adviezen terug aan de gemeenschappelijke regelingen, zodat deze daar alsnog op kunnen worden aangepast (indien nodig). Het college heeft uw adviezen en de nieuwe Wgr van het recreatieschap naast elkaar gelegd en zij melden aan de gemeenteraad dat de adviezen zijn geborgd in het voorstel dat nu voor ligt.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad akkoord te gaan met het voorstel.
  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslagingen en stemming in te stemmen met:


  Besluit:

  1. Toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland te wijzigen;
  2. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland;
  3. In te stemmen met de concept zienswijze op de Verordening financieel beheer van Recreatieschap Twiske-Waterland en deze te versturen naar het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland.
 12. 8.B

  Het Integraal Veiligheidsplan geeft kaders voor een effectieve inzet in het veiligheidsdomein. De gemeenteraad is bevoegd deze kaders vast te stellen. Een effectieve inzet op het veiligheidsdomein vraagt om keuzes. De gemeenteraad kan deze keuzes vastleggen in een Integraal Veiligheidsplan (IVP). Hierdoor krijgt de gemeente houvast voor sturing en regievoering in de uitvoeringsfase.
  De raad wordt voorgesteld het IVP vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslaging en stemming in te stemmen met:


  Besluit:

  1. Het Integraal Veiligheidsplan 2024 - 2027 vast te stellen.
  00:20:58 - 00:22:04 - Léon de Lange
 13. 8.C

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslaging en stemming in met:


  Besluit:

  1. De planning voor het jaar 2024 van de gemeenteraad van Landsmeer vast te stellen.
  00:21:10 - 00:22:04 - Léon de Lange
 14. 8.D

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslaging en stemming in met:


  Besluit:

  1.  J.P. (Annet) Schelling te benoemen als plaatsvervangend lid van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam;
  2. A.J. (Alexander) Bakker te benoemen tot lid van de Raadtafel Metropool Regio Amsterdam;
  3. I. (Ine) van Brenk-Wietsma te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Raadtafel Metropool Regio Amsterdam.
  00:21:18 - 00:22:04 - Léon de Lange
 15. 9

  Besluit

  Er waren geen bespreekpunten.

  00:21:39 - 00:22:04 - Léon de Lange
 16. 10

  00:21:46 - 00:22:04 - Léon de Lange
 17. 10.A

  Besluit

  De twee moties Vreemd aan de Dag worden ingetrokken. Het gaat om de moties:

  1. Motie vreemd - GL, D66 en CDA - Verduurzaming gevels
  2. Motie vreemd - GL, D66 en CDA - Verduurzaming gevels – gewijzigd


  Nadat wethouder Van Boeijen de volgende toezegging doet:
  De wethouder zegt toe binnen 3 maanden de gemeenteraad op de hoogte te brengen of de motie uitvoerbaar is met redenen omkleed.

  00:21:54 - 00:22:04 - Léon de Lange
  00:22:04 - 00:22:57 - Maartje Greunsven
  00:22:57 - 00:23:03 - Léon de Lange
  00:23:03 - 00:23:57 - Eric Knibbe
  00:23:57 - 00:24:14 - Léon de Lange
  00:24:14 - 00:27:20 - Jacobien van Boeijen
  00:27:20 - 00:27:26 - Léon de Lange
  00:27:26 - 00:27:29 - Maartje Greunsven
  00:27:29 - 00:27:34 - Maartje Greunsven
  00:27:34 - 00:34:25 - Léon de Lange
  00:34:25 - 00:34:31 - Léon de Lange
  00:34:31 - 00:34:32 - Maartje Greunsven
  00:34:32 - 00:34:36 - Léon de Lange
  00:34:36 - 00:35:02 - Maartje Greunsven
  00:35:02 - 00:35:35 - Léon de Lange
  00:35:35 - 00:35:52 - Axel Damme
  00:35:52 - 00:37:47 - Léon de Lange
  00:37:47 - 00:38:40 - Jacobien van Boeijen
  00:38:40 - 00:38:52 - Léon de Lange
  00:38:52 - 00:40:27 - Mandy Elfferich
  00:40:27 - 00:40:31 - Léon de Lange
  00:40:31 - 00:43:34 - André La Fontaine
  00:43:34 - 00:43:57 - Léon de Lange
  00:43:57 - 00:44:28 - André La Fontaine
  00:44:28 - 00:44:31 - Léon de Lange
  00:44:31 - 00:44:32 - André La Fontaine
  00:44:32 - 00:44:36 - Léon de Lange
  00:44:36 - 00:44:41 - Jacobien van Boeijen
  00:44:41 - 00:44:53 - Léon de Lange
  00:44:53 - 00:45:27 - Maartje Greunsven
  00:45:27 - 00:45:29 - Léon de Lange
  00:45:29 - 00:46:05 - Alexander Bakker
  00:46:05 - 00:46:12 - Léon de Lange
  00:46:12 - 00:47:56 - Axel Damme
  00:47:56 - 00:47:59 - Léon de Lange
  00:47:59 - 00:48:15 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:48:15 - 00:48:17 - Léon de Lange
  00:48:17 - 00:49:10 - Eric Knibbe
  00:49:10 - 00:59:02 - Léon de Lange
  00:59:02 - 00:59:16 - Léon de Lange
  00:59:16 - 01:00:34 - Jacobien van Boeijen
  01:00:34 - 01:00:43 - Léon de Lange
  01:00:43 - 01:00:45 - Jacobien van Boeijen
  01:00:45 - 01:01:04 - Léon de Lange
  01:01:04 - 01:01:08 - Maartje Greunsven
  01:01:08 - 01:02:54 - Léon de Lange
 18. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering.

  00:21:53 - 00:22:04 - Léon de Lange
  00:22:04 - 00:22:57 - Maartje Greunsven
  00:22:57 - 00:23:03 - Léon de Lange
  00:23:03 - 00:23:57 - Eric Knibbe
  00:23:57 - 00:24:14 - Léon de Lange
  00:24:14 - 00:27:20 - Jacobien van Boeijen
  00:27:20 - 00:27:26 - Léon de Lange
  00:27:26 - 00:27:29 - Maartje Greunsven
  00:27:29 - 00:27:34 - Maartje Greunsven
  00:27:34 - 00:34:25 - Léon de Lange
  00:34:25 - 00:34:31 - Léon de Lange
  00:34:31 - 00:34:32 - Maartje Greunsven
  00:34:32 - 00:34:36 - Léon de Lange
  00:34:36 - 00:35:02 - Maartje Greunsven
  00:35:02 - 00:35:35 - Léon de Lange
  00:35:35 - 00:35:52 - Axel Damme
  00:35:52 - 00:37:47 - Léon de Lange
  00:37:47 - 00:38:40 - Jacobien van Boeijen
  00:38:40 - 00:38:52 - Léon de Lange
  00:38:52 - 00:40:27 - Mandy Elfferich
  00:40:27 - 00:40:31 - Léon de Lange
  00:40:31 - 00:43:34 - André La Fontaine
  00:43:34 - 00:43:57 - Léon de Lange
  00:43:57 - 00:44:28 - André La Fontaine
  00:44:28 - 00:44:31 - Léon de Lange
  00:44:31 - 00:44:32 - André La Fontaine
  00:44:32 - 00:44:36 - Léon de Lange
  00:44:36 - 00:44:41 - Jacobien van Boeijen
  00:44:41 - 00:44:53 - Léon de Lange
  00:44:53 - 00:45:27 - Maartje Greunsven
  00:45:27 - 00:45:29 - Léon de Lange
  00:45:29 - 00:46:05 - Alexander Bakker
  00:46:05 - 00:46:12 - Léon de Lange
  00:46:12 - 00:47:56 - Axel Damme
  00:47:56 - 00:47:59 - Léon de Lange
  00:47:59 - 00:48:15 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:48:15 - 00:48:17 - Léon de Lange
  00:48:17 - 00:49:10 - Eric Knibbe
  00:49:10 - 00:59:02 - Léon de Lange
  00:59:02 - 00:59:16 - Léon de Lange
  00:59:16 - 01:00:34 - Jacobien van Boeijen
  01:00:34 - 01:00:43 - Léon de Lange
  01:00:43 - 01:00:45 - Jacobien van Boeijen
  01:00:45 - 01:01:04 - Léon de Lange
  01:01:04 - 01:01:08 - Maartje Greunsven
  01:01:08 - 01:02:54 - Léon de Lange