Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 19 oktober 2023

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:31 - 00:07:23 - Léon de Lange
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  De agenda is vastgesteld met al enige aanpassing dat agendapunt 7i na het indienen van de motie van Lokaal Landsmeer een bespreekpunt is geworden onder 8a.

  00:05:45 - 00:07:23 - Léon de Lange
  00:07:23 - 00:07:33 - André La Fontaine
  00:07:33 - 00:08:11 - Léon de Lange
 3. 3

  00:08:01 - 00:08:11 - Léon de Lange
  00:08:11 - 00:10:13 - Anneriek Verhoef
  00:10:13 - 00:10:17 - Léon de Lange
  00:10:17 - 00:10:26 - Axel Damme
  00:10:26 - 00:11:31 - Léon de Lange
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld, met een opmerking van de VVD. De fractie van de VVD  gaat vragen stellen over de waardevolle bomenlijst

  00:10:57 - 00:11:31 - Léon de Lange
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken met de bijbehorende afdoeningsvoorstellen is vastgesteld

  00:11:10 - 00:11:31 - Léon de Lange
  00:11:31 - 00:11:49 - Alexander Bakker
  00:11:49 - 00:13:39 - Léon de Lange
 6. 6

  00:12:01 - 00:13:39 - Léon de Lange
 7. 7

  00:12:06 - 00:13:39 - Léon de Lange
 8. 7.A

  De heffing van de gemeentelijke belastingen is uitbesteed aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat zij de belastingheffingen niet meer willen uitvoeren voor de gemeente Landsmeer. De gemeente Landsmeer heeft geen mogelijkheden of financiële middelen om deze heffingen zelf te verzorgen, daarom is gezocht naar een bekwame partij die dit voor ons kan uitvoeren en dat is Cocensus geworden. De commissie wordt om advies gevraagd over het toetreden op deze gemeenschappelijke regeling met Cocensus en om het college van B&W te verzoeken hier uitvoering aan te geven voor het uitvoeren van de belastingheffingen.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad akkoord te gaan met het voorstel.
  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

  00:12:21 - 00:13:39 - Léon de Lange
 9. 7.B

  De conceptversie van de propositie is afgelopen voorjaar geagendeerd in alle zeven gemeenteraden, zo ook in Landsmeer. De gemeenteraad van Landsmeer besloot toen geen zienswijze te geven op de toen voorliggende conceptversie van de propositie. De raad ging zo akkoord met deze concept versie van de propositie. Op basis van de afgegeven zienswijzen is de nu voorliggende definitieve versie gevormd. Deze versie ligt nu ter advisering aan de commissie voor om in de raad van oktober vast te stellen.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met het voorliggende besluit.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

  00:12:30 - 00:13:39 - Léon de Lange
 10. 7.C

  De regeling wordt aangepast om twee redenen:
  - de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ter verbetering van de democratische legitimatie bij gemeenschappelijke regelingen en
  - de aanpassing van de rechtspositie van de plaatsvervangend ombudsman.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met het voorliggende besluit.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

  00:12:40 - 00:13:39 - Léon de Lange
 11. 7.D

  Toelichting: 
  Het advies van de bezwaarschriftencommissie en het bijbehorende raadsvoorstel zijn door het presidium doorgeleid naar de gemeenteraad als hamerpunt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.  De heer La Fontaine stemt niet mee en zit niet aan tafel bij de behandeling van dit onderwerp.

  00:12:50 - 00:13:39 - Léon de Lange
 12. 7.E

  Toelichting:
  Het raadsvoorstel over het aanstellen van de regiegroep bestuurlijke toekomst is door het presidium doorgeleidt naar de gemeenteraad als hamerpunt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

  00:13:13 - 00:13:39 - Léon de Lange
 13. 7.F

  Toelichting:


  Op de locatie Purmerland 42A-A staat het voormalige dorpshuis van Purmerland, genaamd “De Burcht”. Het gebouw wordt op dit moment gebruikt als een opslagplaats en het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid. De locatie is door de provincie Noord-Holland aangewezen als een probleemlocatie, en daarom kan er een ontheffing van de regels uit de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 worden aangevraagd, mits de voorgestelde ontwikkeling een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint oplevert. Daarvoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld wat nu aan u voorligt.
  In juni van dit jaar heeft uw raad budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van dit beeldkwaliteitsplan.
  Naast het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan wordt uw raad ook verzocht akkoord te gaan met de voorkeursvariant (variant 2) uit het beeldkwaliteitsplan.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad akkoord te gaan met het voorstel.
  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.   De heer La Fontaine legt een stemverklaring af.

  00:13:28 - 00:13:39 - Léon de Lange
  00:13:39 - 00:13:53 - André La Fontaine
  00:13:53 - 00:14:40 - Léon de Lange
 14. 7.G

  Toelichting:


  Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2023. Elk jaar stelt de gemeente verplicht twee tussentijdse rapportage op over de lopende begroting om zo vat te houden op de lopende begroting. De raad wordt voorgesteld om deze tweede bestuursrapportage vast te stellen met een negatief resultaat van 79.000 EU.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad akkoord te gaan met het voorstel. Alleen de fractie van D66 neemt het mee terug naar de fractie.
  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

  00:14:03 - 00:14:40 - Léon de Lange
 15. 7.H

  Toelichting: 
  De werkgeverscommissie heeft een gesprek gevoerd met de Griffier met de inbreng vanuit de raad. Hieruit is het voorstel van de werkgeverscommissie naar voren gekomen om de Griffier, mevrouw Lodewegens, een vaste aanstelling te geven. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst akkoord geven. Aangezien de gesprekken in vertrouwelijkheid hebben plaatsgevonden en de werkgeverscommissie door de raad is aangesteld om deze processen te doorlopen staat dit onderwerp als hamerpunt op de agenda.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.

  00:14:15 - 00:14:40 - Léon de Lange
  00:14:40 - 00:15:51 - Léon de Lange
 16. 8

  00:14:51 - 00:15:51 - Léon de Lange
 17. 8.A

  Leerlingen, leerkrachten en ander personeel verdienen kwalitatief goede en passende schoolgebouwen om prettig en gezond in te kunnen leren en werken. Met het vaststellen van het zogenoemde IHP 2024-2035 geeft de raad aan welke acties zij uitgevoerd wil hebben om de onderwijshuisvesting in de gemeente Landsmeer naar een hoger plan te tillen. Er is een voorkeursscenario waarbij verschillende afwegingen worden gemaakt tussen vernieuwbouw en nieuwbouw, waarin de openbare basisschool De Fuik beperkt wordt gerenoveerd en waar bij alle andere scholen het binnenklimaat wordt opgewaardeerd naar het niveau dat wordt benoemd als: Frisse School Klasse B.


  Advies van de commissie:
  De fracties van Lokaal Landsmeer en GroenLinks nemen het raadsvoorstel mee terug naar de fractie. Zij beraden zich op een motie. De andere aanwezige fracties adviseren positief over het raadsvoorstel.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen.  De heer Damme legt een stemverklaring af.

  Moties

  Titel
  Motie - Lokaal Landsmeer - IHP
  Motie - Lokaal Landsmeer - IHP - gewijzigd
  00:14:57 - 00:15:51 - Léon de Lange
  00:15:51 - 00:16:56 - Axel Damme
  00:16:56 - 00:17:12 - Léon de Lange
  00:17:12 - 00:18:50 - Bas ten Have
  00:18:50 - 00:18:55 - Léon de Lange
  00:18:55 - 00:19:06 - Alexander Bakker
  00:19:06 - 00:19:27 - Léon de Lange
  00:19:27 - 00:20:12 - Axel Damme
  00:20:12 - 00:20:21 - Léon de Lange
  00:20:21 - 00:20:53 - André La Fontaine
  00:20:53 - 00:20:56 - Léon de Lange
  00:20:56 - 00:21:49 - Annet Schelling
  00:21:49 - 00:21:59 - Léon de Lange
  00:21:59 - 00:23:06 - Axel Damme
  00:23:06 - 00:29:28 - Léon de Lange
  00:29:28 - 00:29:39 - Léon de Lange
  00:29:39 - 00:29:57 - Axel Damme
  00:29:57 - 00:30:16 - Léon de Lange
  00:30:16 - 00:30:36 - Annet Schelling
  00:30:36 - 00:30:39 - Léon de Lange
  00:30:39 - 00:31:16 - Mark Jan Prins
  00:31:16 - 00:31:19 - Léon de Lange
  00:31:19 - 00:31:36 - Alexander Bakker
  00:31:36 - 00:31:38 - Léon de Lange
  00:31:38 - 00:31:51 - André La Fontaine
  00:31:51 - 00:32:27 - Léon de Lange
  00:32:27 - 00:32:59 - Axel Damme
  00:32:59 - 00:33:15 - Léon de Lange
  00:33:15 - 00:34:31 - Léon de Lange
 18. 9

  00:33:20 - 00:34:31 - Léon de Lange
 19. 10

  00:33:22 - 00:34:31 - Léon de Lange