Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering (CV)

Jaarrekening

donderdag 2 juni 2022

20:00 - 22:30

Locatie
raadzaal
Voorzitter
(VVD) A. Verhoef
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

INSPREKERS
Om in te spreken kunt u zich melden bij griffier@landsmeer.nl.

De gemeente publiceert de opnames online, deze worden volgens de Archiefwet bewaard. Wanneer u komt inspreken geeft u hier impliciet toestemming voor. Ook is het mogelijk om alleen inspraaktekst in te dienen ter informatie aan de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  1. het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 2.567.871 voordelig
  2. conform voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget in 2022 weer beschikbaar te stellen voor een
   bedrag van € 358.222
  3. conform het voorstel instellen van een onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen van € 1.308.241
  4. het restant ad € 901.408 toe te voegen aan de algemene reserve

 2. Besluit

  1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke
  regeling ODIJ:
  a. Het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 160.362;
  b. De goedkeurende accountantsverklaring.
  2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ODIJ onder
  voorbehoud dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken
  door ODIJ;
  3. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
  regeling ODIJ.
  4. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022;
  5. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
  regeling ODIJ.