Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 25 april 2024

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/ en terugkijken op tv bij de Lokale Omroep Landsmeer op het Ziggo tv kanaal 45 en KPN tv-kanaal 1497. Op de dinsdag erna kunt u hier de vergaderingen terugkijken om 11.00 uur, 15.00 uur en 21.00 uur.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 2.A
  Hamerpunten
 4. 2.A.1

  Middels dit raadsvoorstel wordt aan de raad voorgesteld in te stemmen met de zienswijze op de Kadernota 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in bijgevoegde brief. De zienwijze houdt in om geen reactie te geven op de kadernota, maar de inhoudelijke reactie mee te nemen in e bespreking van de begroting van de GGD.


  Het advies van de commissie is als volgt:
  De volgende fracties adviseren positief over het voorstel: alle aanwezige fracties
  De volgende fracties adviseren negatief over het voorstel: geen
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: geen
  Aangekondigde amendementen en moties: geen
  Hamerpunt of bespreekpunt: hamerpunt
  Toezeggingen gedaan: geen

 5. 2.A.2

  De wijziging is noodzakelijk gebleken, omdat in de begroting een te lage raming was opgenomen voor de salarisontwikkelingen op grond van cao-afspraken (3% stijging in plaats van de werkelijke stijging van ruim 5%).
  De gemeenteraad wordt voorgesteld om ook hier geen zienswijze op in te dienen.


  Het advies van de commissie is als volgt:
  De volgende fracties adviseren positief over het voorstel: alle aanwezige fracties
  De volgende fracties adviseren negatief over het voorstel: geen
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: geen
  Aangekondigde amendementen en moties: geen
  Hamerpunt of bespreekpunt: hamerpunt
  Toezeggingen gedaan: geen

 6. 2.A.3

  De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland (GGDZW) heeft twee aanleidingen. Enerzijds de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, anderzijds het verbetertraject GGD 3.0 dat de zeven deelnemende gemeenten en de GGDZW samen hebben doorlopen. Eerder heeft een regionale raadswerkgroep een advies gegeven over hoe de wetswijzigingen in de regeling verwerkt kunnen worden. De gemeenteraad heeft dit advies overgenomen.
  Deze aangepaste regeling is eerder voorbij gekomen waarbij Landsmeer gevraagd heeft naar de stemverhouding binnen de gemeenschappelijke regeling. Het college is tevreden met het antwoord en wil graag fiat van de raad om in te kunnen stemmen met het aanpassen van deze GR, gemeenschappelijke regeling.


  Het college ontving op 8 april een addendum van de GGD waarin aan artikel 9 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling een zesde lid wordt toegevoegd. In de afgelopen periode heeft de GGD vragen ontvangen met betrekking tot de besluitvorming over taken waarbij gemeenten beleidsvrijheid genieten. Het essentiële punt dat hierbij naar voren kwam, is dat besluitvorming hierbij unaniem dient plaats te vinden. Na zorgvuldige overweging is een addendum opgesteld dat uit dit proces is voortgekomen.


  Het advies van de commissie is als volgt:
  De volgende fracties adviseren positief over het voorstel: alle aanwezige fracties
  De volgende fracties adviseren negatief over het voorstel: geen
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: geen
  Aangekondigde amendementen en moties: geen
  Hamerpunt of bespreekpunt: hamerpunt
  Toezeggingen gedaan: De wethouder zegt toe een nieuw raadsvoorstel met raadsbesluit en zienswijze aan te leveren aan de raad voor de raadsvergadering van 25 april 2024 met daarin het addendum verwerkt dat de GGD de gemeenteraad heeft toegestuurd. In het addendum wordt voorgesteld aan artikel 9 lid 6 toe te voegen in de definitief aangepaste gemeenschappelijke regeling.

 7. 2.A.4

  et benoemen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht van OPSPOOR is een taak van de gemeenteraad. De commissie wordt gevraagd te adviseren over het verlenen van ontslag van J. Walter, en T. Vernooij en M. Zee te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting OPSPOOR.


  Het advies van de commissie is als volgt:
  De volgende fracties adviseren positief over het voorstel: alle aanwezige fracties
  De volgende fracties adviseren negatief over het voorstel: geen
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: geen
  Aangekondigde amendementen en moties: geen
  Hamerpunt of bespreekpunt: hamerpunt
  Toezeggingen gedaan: geen

 8. 2.A.5

  Het college vraagt of u positief wilt adviseren over de verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vernieuwen en gedeeltelijk vergroten van de verouderde steigers van de jachthaven aan Noordeinde 48A in Landsmeer. Een initiatief om bestaande ligplaatsen te herstellen en te moderniseren. Als de raad volgende week deze verklaring afgeeft, dan worden de stukken voor iedereen ter inzage gelegd voor zes weken. Komen er geen zienswijzen binnen, dan komt het college niet meer bij de raad terug en wordt de vergunning verleend. Volgen er wel zienswijzen, dan komt het college bij de raad terug voor een nieuwbesluit.


  Het advies van de commissie is als volgt:
  De volgende fracties adviseren positief over het voorstel: D66, VVD, GroenLinks, Fractie van Brenk, CDA en PvdA
  De volgende fracties adviseren negatief over het voorstel: geen
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer en DorpsBelang
  Aangekondigde amendementen en moties: ja van Lokaal Landsmeer
  Hamerpunt of bespreekpunt: hamerpunt
  Toezeggingen gedaan: geen

 9. 2.A.6

  De gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen te verlenen om een tweede woning op het perceel Noordeinde 131 te realiseren. Daarna wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd.


  Het advies van de commissie is als volgt:
  De volgende fracties adviseren positief over het voorstel: Lokaal Landsmeer, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en Fractie van Brenk.
  De volgende fracties adviseren negatief over het voorstel: geen
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: Positief Landsmeer en DorpsBelang.
  Aangekondigde amendementen en moties: geen
  Hamerpunt of bespreekpunt: hamerpunt
  Toezeggingen gedaan: geen

 10. 3

 11. 4
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 12. 5

  Zowel door externen (inwoners, bedrijven, instellingen, etc.) als intern (burgemeester en wethouders) worden stukken naar de raad gestuurd (bijv. brieven, uitnodigingen, nieuwsbrieven, etc.). De stukken worden gepubliceerd op de website. Bij elk stuk wordt een voorstel gedaan ter behandeling (zie bijlage). Er zijn de volgende keuzemogelijkheden:
  · voor kennisgeving aannemen;
  · ter bespreking aanbieden aan de raad;
  · overdragen aan het college voor beantwoording/afhandeling.
  Door een besluit te nemen over het voorstel ter afdoening, worden ingezonden stukken afgehandeld.

 13. 5.F

  Bijlagen

 14. 6
  Vragenkwartier
 15. 7
  Bespreekstuk
 16. 7.A

  Het raadsvoorstel dat voorligt gaat over het realiseren van 7 seniorenappartementen met een parkeerkelder aan de Dorpsstraat 25 in Landsmeer. Het plan past niet in het huidige bestemmingsplan, dus moet er een ruimtelijke ordening procedure in gang worden gezet om dit mogelijk te maken. Voordat het college hiermee start, vraagt zij aan de commissie of zij het plan binnen het gemeentelijk beleid vindt passen. Het college vraagt aan de commissie of zij een positieve grondhouding aannemen ten opzichte van dit initiatief.


  De technische vragen en antwoorden zijn ook toegevoegd aan dit agendapunt ter informatie.


  Het advies van de commissie is als volgt:
  De volgende fracties adviseren positief over het voorstel: geen
  De volgende fracties adviseren negatief over het voorstel: Fractie van Brenk, DorspBelang, PvdA
  De volgende fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie: Lokaal Landsmeer, D66, VVD, CDA, GroenLinks
  De volgende fractie adviseert om het voorstel als niet rijp voor beraadslaging te verklaren: Positief Landsmeer


  Aangekondigde amendementen en moties: ja van de fracties: D66, VVD, Lokaal Landsmeer en CDA.
  Hamerpunt of bespreekpunt: bespreekpunt


  Toezeggingen gedaan: geen

 17. 8
  Motie vreemd aan de agenda
 18. 9
  Afsluiten